Opšti uslovi i odredbe

I. Opšte odredbe

 1. Ovi opšti uslovi https://www.balkanbusiness.group/ (u daljem tekstu „OUU“) regulišu pravne odnose BIZNISOVÉ STRATÉGIE s.r.o. (u daljem tekstu provajder) i njegovih kupaca (u daljem tekstu „korisnici“) koji posluje:

poslovno ime preduzeća: BIZNISOVÉ STRATÉGIE s.r.o.

registrovano sedište trgovačkog društva: Okružná 15, 900 45 Malinovo, Matični broj: 53 395 832

Matični broj: 35 836 407

PDV broj: 2021689142

tel. Kontakt email adresa:

(u daljem tekstu „provajder“).

Korisnička linija: telefon: 0905 519 775, e-mail: info@balkanbusiness.group

 1. Opštim uslovima poslovanja uređuju se prava i obaveze ugovornih strana, korisnika i pružaoca (pružaoca usluga), kojima se utvrđuju uslovi pod kojima im pružalac pruža usluge u vidu stručnog usavršavanja, kurseva ili radionica. .
 1. Ugovorne strane su se složile da su uslovi i odredbe sastavni deo svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između provajdera i korisnika preko veb sajta provajdera, osim ako je drugačije navedeno u nastavku.
 1. U slučaju da provajder i korisnik sklope ugovor o kupovini u kome se dogovore o uslovima koji odstupaju od uslova, posebne odredbe kupoprodajnog ugovora uvek imaju prednost nad odredbama i uslovima. Korisnik preko tzv polje za potvrdu u procesu zaključivanja kupoprodajnog ugovora putem internet prodavnice i slanjem porudžbine potvrđuje da je pročitao tekst uslova, da je u potpunosti razumeo njihov sadržaj i sve uslove i da je saglasan sa njima i da je svestan činjenice da su uslovi i odredbe sastavni deo kupoprodajnog ugovora zaključenog između njega i provajdera.
 1. Nadzor prodaje robe i pružanja usluga prevoza robe od strane prodavca, uključujući i prodaju preko internet prodavnice, vrši:

Nadzorni organ: Slovačka trgovinska inspekcija (SOI) SOI Inspektorat za region Bratislava Privozska 32, P.O. Bok 5, 820 07 Bratislava 27 Odeljenje za tehnički pregled proizvoda i zaštitu potrošača tel. broj: 02/ 58272 172-3 faks broj: 02/ 58272 170.

 

II. Informacije o robi i ceni

 

 1. Informacije o pruženim uslugama, posebno o radionicama, obukama i kursevima, navedene su na veb stranici.
 1. Kupovna cena je naznačena isključivo za određenu uslugu. Cena je prikazana sa PDV-a..
 1. Sve moguće promotivne cene usluga objavljene u onlajn prodavnici važe samo do naznačenog vremena, odnosno do rasprodaje zaliha, osim ako za određenu uslugu nije drugačije navedeno.

 

III. Zaključivanje kupoprodajnog ugovora

 

 1. Narudžba korisnika u vidu popunjenog i poslatog obrasca koji se nalazi u onlajn prodavnici provajdera smatra se obavezujućim predlogom za zaključivanje kupoprodajnog ugovora od strane provajdera. Narudžba korisnika mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime (naziv firme, ako kupac naručuje od firme), adresu prebivališta, adresu za dostavu (ulica, broj, grad, poštanski broj), e-mail i telefonski kontakt, nedvosmislena identifikacija naručene usluge i njene količine, način plaćanja robe (pouzećem, bankovnim transferom, karticom); ako se naruči za pravno lice mora se navesti i poslovno ime, sedište (adresa za fakturisanje), matični broj i PIB, za obveznika PDV mora biti naveden PDV ID broj. Narudžba korisnika koja ne sadrži sve tražene podatke nije obavezujući predlog za zaključivanje kupoprodajnog ugovora od strane korisnika i provajder neće biti u obavezi da prihvati takvu nepotpunu narudžbu korisnika. Provajder može, ali nije u obavezi, da traži od korisnika da dopuni podatke koji nedostaju u porudžbini. E-mail adresa korisnika uneta u narudžbini će se koristiti za isporuku svih informacija korisniku i smatra se trajnim medijumom u skladu sa § 2, st. 7 Zakona 102/2014 Zb.
 1. Nakon isporuke porudžbine prodavcu, potvrda porudžbine će biti poslata na elektronsku adresu (e-mail) koju je dao kupac.
 1. Ugovor o kupovini se smatra zaključenim obavezujućim prihvatanjem predloga za zaključenje kupoprodajnog ugovora od strane provajdera. Obavezno prihvatanje porudžbine od strane prodavca podrazumeva isporuku elektronske poruke sa naslovom „Potvrda porudžbine“ na e-mail adresu korisnika.
 1. Obavezno prihvatanje porudžbine sadrži podatke o nazivu i specifikaciji usluge, podatke o kupoprodajnoj ceni usluge, o korišćenju usluge, otkazivanju usluge, podatke o načinu plaćanja, podatke o prodavcu. i podatke o kupcu ili druge potrebne podatke.

IV. Uslovi za otkazivanje

Korisnik ima pravo da odustane od ugovora u bilo kom trenutku pre početka obuke/konferencije, putem pismenog obaveštenja koje je na snazi na dan dostavljanja provajderu ili lično u sedištu provajdera. Prilikom odustajanja od ugovora, kupac je dužan platiti dobavljaču sledeće naknade za otkazivanje:

Svako otkazivanje učešća ili promena datuma rezervacije mora se unapred obavestiti pismeno ili e-mailom. Promena datuma rezervacije ili otkazivanje

 • 30 ili više radnih dana pre početka obuke je besplatno,
 • u periodu od 29-16 radnih dana, naknada za promenu ili otkazivanje iznosi 25% od cene,
 • u periodu od 15-10 radnih dana naknada za promenu ili otkazivanje iznosi 50% cene,
 • u periodu od 9-4 radna dana naknada za promenu ili otkazivanje iznosi 75% cene,
 • manje od 4 radna dana, naknada za promenu ili otkazivanje je 100% cene kursa.

Ako ne učestvujete u kursu, naplaćujemo naknadu za otkazivanje od 100% cene kursa. Ukoliko polaznik ne može sam da prisustvuje kursu, može naći zamenu za sebe. Promena imena učesnika obuke je besplatna, ali se mora unapred jasno obavestiti Dobavljač.

V. Uslovi plaćanja

 1. Korisnik je dužan da plati kupoprodajnu cenu usluge na jedan od dole navedenih načina. a) bezgotovinskim transferom ili depozitom na bankovni račun prodavca pre isporuke usluge,
  b) platnom karticom putem interneta pre isporuke usluge.
 1. Ukoliko korisnik uplati kupoprodajnu cenu prodavcu bezgotovinskim transferom, dan kada je celokupna kupoprodajna cena knjižena na račun provajdera smatra se danom uplate kupoprodajne cene.
 1. Promene usluge
 1. Provajder zadržava pravo da otkaže radionicu, kurs ili obuku ako:
 2. a) minimalni broj učesnika potreban za određenu uslugu nije prijavljen, provajder zadržava pravo da otkaže tu konkretnu uslugu. U ovom slučaju, korisnik određene usluge ima mogućnost izbora alternativnog datuma ili refundiranja.
 1. Kada otkrije ovu činjenicu, provajder je dužan da obavesti korisnika bez odlaganja.

 

VIII. Zaštita ličnih podataka

 1. U svrhu sprovođenja Ugovora, Provajder kao operater će obrađivati lične podatke u meri u kojoj je to neophodno. Provajder obrađuje lične podatke u skladu sa važećim zakonskim propisima i u skladu sa Zakonom br. 18/2018 Zb. o zaštiti ličnih podataka i o izmenama i dopunama pojedinih zakona i UREDBE EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA (EU) 2016/679 od 27.4. 2016. o zaštiti fizičkih lica u obradi ličnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka. Kako provajder obrađuje lične podatke može se naći u odeljku „Zaštita ličnih podataka“
 1. Provajder obrađuje dobrovoljno date lične podatke korisnika u sledećem obimu: ime, prezime, adresa prebivališta, adresa za dostavu, e-mail, broj telefona, bankovni račun.
 1. Korisnik je odgovoran za potpunost, istinitost i tačnost ličnih podataka dostavljenih provajderu u gore navedene svrhe. U slučaju promene datih ličnih podataka, korisnik je dužan da odmah obavesti provajdera o promeni.
 1. Ako su lični podaci dostavljeni provajderu zastareli, nakon što je svrha ispunjena ili nakon uloženog prigovora, lični podaci korisnika će biti izbrisani.
 1. Provajder izjavljuje da obrađuje lične podatke korisnika samo u gore navedene svrhe iu skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koristeći odgovarajuće tehničke, organizacione i bezbednosne mere.

 

 

IKS. Završne odredbe

 

 1. Provajder zadržava pravo da promeni ove uslove i odredbe. Obaveza obaveštavanja o promeni uslova smatra se ispunjenom njenim objavljivanjem na sajtu elektronske prodavnice prodavca.
 1. Relevantne odredbe Građanskog zakonika, Zakon br. 22/2004 Coll. o elektronskoj trgovini i o izmenama i dopunama Zakona br. 128/2002 Coll. o državnoj kontroli unutrašnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmenama i dopunama pojedinih zakona izmenjenih Zakonom br. 284/2002 Col., Zakon br. 250/2007 Coll. o zaštiti potrošača i o izmenama i dopunama Zakona Slovačkog nacionalnog saveta br. 372/1990 Coll. o prekršajima sa izmenama i dopunama i Zakona br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na osnovu ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora zaključenog van prostorija prodavca i o izmenama i dopunama pojedinih zakona i drugih opšteobavezujućih zakonskih propisa Republike Slovačke.
 1. Nevaljanost bilo koje odredbe odredbi i uslova neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe odredbi i uslova, ako je takva odredba razdvojiva.
 1. Potrošač (korisnik) je, u skladu sa § 12 Zakona br. 391/2015 Zb. o alternativnom rešavanju potrošačkih sporova i o izmeni pojedinih zakona pravo na podnošenje predloga za pokretanje alternativnog rešavanja svog spora. Nadležni subjekt za alternativno rešavanje potrošačkih sporova sa operaterom je Slovačka trgovinska inspekcija (vvv.soi.sk) ili drugo relevantno ovlašćeno pravno lice upisano na listu subjekata za alternativno rešavanje sporova koju vodi Ministarstvo privrede Slovačke. Republika (http://vvv.mhsr.sk/zoznam -subjects-of-alternative-resolution-of-consumer-disputes/146987s), dok potrošač ima pravo da bira koji od navedenih subjekata alternativnog rešavanja potrošačkih sporova da se okrenu. Istovremeno, potrošač može koristiti platformu za rešavanje sporova na mreži, koja je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/, da podnese predlog za alternativno rešenje svog spora. Potrošač može pronaći informacije o naknadama za predlog na veb stranici određenog subjekta za alternativno rešavanje sporova.

Operater zadržava pravo promene ovih Opštih uslova. Obaveza pisanog obaveštavanja o izmenama Opštih uslova ostvaruje se njihovim postavljanjem na sajt vvv.vonetgroup.sk.

Ovi Opšti uslovi važe od 1. januara 2019. godine i u potpunosti zamenjuju prethodne OUP. Operater zadržava pravo da promeni Opšte uslove i bez prethodne najave. Ovaj puni tekst Opštih uslova stupa na snagu 01.01.2019.