Všeobecné obchodné podmienky

 

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky https://vonetgroup.sk/ (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti Vonet GroUp s.r.o. (ďalej len poskytovateľ) a jej zákazníkov (ďalej len „užívateľov“) ktorý prevádzkuje:

 

obchodné meno  spoločnosti: Vonet GroUp, s.r.o.

sídlo  obchodnej spoločnosti : Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava

IČO: 35 836 407

DIČ: 2021689142

tel. kontakt, e-mailová adresa:

(ďalej len „poskytovateľ“).

 

 

Zákaznícka linka: tel.: 0905 519 775, e-mail: monja.prole@vonetgroup.sk

 

 1. VOP bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, užívateľ a poskytovateľa (dodávateľa služieb), ktoré stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje služby vo formáte odborného školenia, kurzov alebo workshopov.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

 

 1. V prípade, ak poskytovateľ a užívateľ uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Užívateľ prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez internetový obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a poskytovateľom.

 

 1. Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom internetového obchodu, vykonáva :

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170.

 

II. Informácie o tovare a cene

 

 1. Informácie o poskytovaných službách a to najmä workshopov, školení a kurzov sú uvedené na webovej stránke.

 

 1. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétnu službu. Cena je uvedená s DPH .

 

 1. Všetky prípadné akciové ceny služieb uverejnených v internetovom obchode platia iba do uvedeného času , alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnej službe nie je uvedené inak.

 

 

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Objednávka užívateľa vo forme vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v internetovom obchode poskytovateľa sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany poskytovateľa. Objednávka užívateľa musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko (názov firmy, ak si kupujúci objednáva do firmy), adresa trvalého pobytu, dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnú identifikáciu objednanej služby a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou); ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, sídlo (fakturačnú adresu), IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH. Objednávka užívateľa, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany užívateľa, a poskytovateľ nebude povinný takúto neúplnú objednávku užívateľa akceptovať. Poskytovateľ môže, nie je však povinný, požiadať užívateľa o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa užívateľa zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií užívateľovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2, ods. 7 zákona 102/2014 Z.z.

 

 1. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané potvrdenie objednávky.

 

 1. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy poskytovateľom. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom “Potvrdenie objednávky” na e-mailovú adresu užívateľa.

 

 1. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii služby, údaje o kúpnej cene služby, o čerpaní služby, storno služby, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

 

 

IV. Storno podmienky

 

Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím školenia/konferencie od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie:

Každé zrušenie účasti alebo zmena dátumu rezervácie musí byť oznámená vopred písomne, alebo e-mailom. Zmena dátumu rezervácie alebo storno

 • 30 a viac pracovných dní pred začiatkom školenia sú bezplatné,
 • v období 29-16 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 25 % ceny,
 • v období 15-10 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 50 % ceny,
 • v období 9-4 pracovných dní je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 75 % ceny,
 • menej ako 4 pracovné dni je poplatok za zmenu alebo storno vo výške 100 % ceny kurzu.

Pri neúčasti na kurze účtujeme storno poplatok vo výške 100 % z ceny kurzu. Účastník si v prípade, že sa sám nemôže zúčastniť kurzu, môže nájsť za seba náhradu. Zmena mena účastníka školenia je bezplatná, avšak musí byť vopred preukázateľne oznámená Dodávateľovi.

 

V. Platobné podmienky

 

 1. Kúpnu cenu za službu je užívateľ povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

  a) bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho pred dodaním služby,
  b) platobnou kartou prostredníctvom internetu pred dodaním služby.

 

 1. V prípade, ak užívateľ zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet poskytovateľa.

 

 1. Zmeny v službe

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť workshop, kurz alebo školenie v prípade, ak:
 2. a) nebol nahlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétnej služby si poskytovateľ vyhradzuje právo zrušiť tú konkrétnu službu. V tomto prípade má užívateľ konkrétnej služby možnosť voľby náhradného termínu alebo vrátenia peňazí.

 

 1. Poskytovateľ pri zistení tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať užívateľa.

 

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 

 1. Za účelom realizácie Zmluvy bude Poskytovateľ ako prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ako poskytovateľ spracúva osobné údaje nájdete v sekcii „ochrana osobných údajov“

 

 1. Poskytovateľ spracováva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje užívateľa v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, bankový účet.

 

 1. Užívateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré za vyššie uvedeným účelom poskytol poskytovateľovi. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je užívateľ povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť poskytovateľovi.

 

 1. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých poskytovateľovi, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú osobné údaje užívateľa zlikvidované.

 

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že osobné údaje užívateľa spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia najmä Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

 

 1. Neplatnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné.

 

 1. Spotrebiteľ (užívateľ) má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.vonetgroup.sk.

Tieto VOP sú platné od 1.1.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Toto úplné znenie Všeobecných podmienok nadobúda účinnosť 1.1.2019.